鬼使黑白0
鬼使黑白1
鬼使黑白2
鬼使黑白3
鬼使黑白4
鬼使黑白5
鬼使黑白6
  • 作品編號 NO.134
  • 上傳者 佐楓
  • 角色名稱 鬼使黑 鬼使白
  • 上傳時間 2018-08-21 16:55:50

三途川的日常

黑白無常,諸行無常。

三途之川,不同而渡不同之瀨,分隔陽世與陰司之界。

今者,盈衍於此徘徊之亡魂依舊。

迷失生死,惟有追尋幽冥燈火之呼喚。

斬斷陽世留戀,掌中白旗獵獵,

今生亦是非功過,皆將捲入這三途川中。

待靈魂重入輪迴,

吾等將再相會...
Coser Liu&Hana Taiwan Cosplayer 泣花冥&流
Photographer Zuo Feng 佐楓 TW Photographer


我要留言

活動已經結束囉

分享

陰陽師